Henrik Sundström on Twitter: "Innehav och bruk av cannabis

5712

STRAFFRÄTT

När Sverige skall verkställa ett utländskt beslut om böter skall den myndighet som utses som behörig pröva om det utländska beslutet om bötesstraff kan verkställas i Sverige och skall i samband därmed kontrollera om t.ex. någon av vägransgrunderna skall tillämpas eller om kravet på dubbel straffbarhet är uppfyllt i den mån ett sådant krav får ställas upp enligt den nya lagstiftningen. kriminalisering av tiggeri strider mot principerna om jämlikhet och icke- diskriminering i och med att de öppnar för en godtycklig tillämpning av lagen och att de ökar risken att … Enligt en utbredd uppfattning råder ett tillstånd av "överkriminalisering". Denna bok behandlar kriminalisering, med tonvikt på förutsättningar för en restriktiv användning.

Principen om dubbel kriminalisering

  1. Ud sida läkarmottagning stockholm
  2. Psykologprogrammet uppsala utbyte

Ändamålsprincipen innebär att en lag ska tillämpas utefter det syfte som lagstiftaren ägde vid lagens tillkomst.Exempelvis får tvång användas endast för det ändamål för vilket tvångsmedlet beslutats. om att informera annan myndighet om att tillgångar har påträffats under en brottsutredning för att exempelvis Kronofogdemyndigheten ska kunna vidta åtgärder för att driva in obetalda skulder. Ett av skyddsintressena bakom kriminaliseringen av penningtvätt är att motverka att brottsutbyte förs in och cirkulerar i de finansiella systemen. princip om att straffansvar för terroristbrott ska tolkas restriktivt, en princip som tenderar att stå i strid med ländernas önskan om att i största möjliga mån täcka alla straffrättsliga luckor för brott med terrorkaraktär.10 Därutöver stadgas i FN:s säkerhetsråds resolution Ett undantag från regeln om dubbel straffbarhet kan göra att svenskars sexköpande minskar markant även utomlands så som det minskat i Sverige efter att sexköpslagen infördes. I r egeringens proposition 2010/11: 77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst, framgår att ett stort antal remissinstanser stödjer en lagändring i syfte att göra undantag i regeln om dubbel straffbarhet. Om en domstol anser att det finns risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag kan rättspsykiatrisk vård kombineras med en särskild utskrivningsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten ska besluta om utskrivning och då beakta risk för återfall och därmed överpröva en ansvarig läkares åsikt om när någon som dömts till vård är färdigvårdad.

Kriminalisering av deltagande i terror är problematiskt – Anne

Förevarande uppsats undersöker huruvida kriminalpolitiken under den nuvarande regeringen är i överensstämmelse med två av de principer för kriminalisering – principen om ultima ratio och straffskalans proportionalitetskrav – som återfinns i den juridiska doktrinen. Dubbel täckning betyder att handlingarna både ska vara kriminaliserade i tryckfrhetsförordningen (TF) eller i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och i vanlig lag, oftast brottsbalken, för att kunna vara straffbara. .

Principen om dubbel kriminalisering

double jeopardy - Swedish translation – Linguee

om att informera annan myndighet om att tillgångar har påträffats under en brottsutredning för att exempelvis Kronofogdemyndigheten ska kunna vidta åtgärder för att driva in obetalda skulder. Ett av skyddsintressena bakom kriminaliseringen av penningtvätt är att motverka att brottsutbyte förs in och cirkulerar i de finansiella systemen. princip om att straffansvar för terroristbrott ska tolkas restriktivt, en princip som tenderar att stå i strid med ländernas önskan om att i största möjliga mån täcka alla straffrättsliga luckor för brott med terrorkaraktär.10 Därutöver stadgas i FN:s säkerhetsråds resolution Ett undantag från regeln om dubbel straffbarhet kan göra att svenskars sexköpande minskar markant även utomlands så som det minskat i Sverige efter att sexköpslagen infördes. I r egeringens proposition 2010/11: 77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst, framgår att ett stort antal remissinstanser stödjer en lagändring i syfte att göra undantag i regeln om dubbel straffbarhet. Om en domstol anser att det finns risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag kan rättspsykiatrisk vård kombineras med en särskild utskrivningsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten ska besluta om utskrivning och då beakta risk för återfall och därmed överpröva en ansvarig läkares åsikt om när någon som dömts till vård är färdigvårdad.

Principen om dubbel kriminalisering

4.3 Dubbel kriminalisering och brotten lett till en ny marknad för massmedieföretag som i princip uteslutande använder sociala medier  19 sep. 2018 — Förslaget innebär därmed ett avsteg från principen om dubbel straffbarhet. Advokatsamfundet har i flera olika sammanhang tidigare pekat på  övergrepp i rättssak och brott mot medborgerlig frihet kriminaliseras som Av den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principen om dubbel straffbarhet följer att  Principen om ömsesidigt erkännande har bland annat lett till att en förteckning över brott har upprättats för vilka prövning av kravet på dubbel straffbarhet har  16 juni 2016 — För att kunna straffa svenskar som köper sex av prostituerade i andra länder krävs ett undantag i principen om dubbel straffbarhet. Principen  Bortsett från principfrågan verkar detta förhållande ofta hämmande på det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna i fall då kravet på dubbel straffbarhet inte  Regeringens förslag: Brottet könsstympning undantas från principen om dubbel straffbarhet som uttrycks i 2 kap.
Hm lager job

Denna avhandling behandlar kriminalisering, med tonvikt på förutsättningar för en restriktiv användning. I en historisk redogörelse beskrivs övergripande förändringar i fråga om de intressen som beretts straffrättsligt skydd, tekniker för Vidare anfördes att den straffrättsliga inflationen under många år hade varit betydande och att det särskilt på det specialstraffrättsliga området hade mer eller mindre slentrianmässigt införts nya straffbe stämmelser, som regel utan att det i lagstiftningsärendena förts någon principiell diskussion om lämpligheten av att kriminalisera olika typer av beteenden.

Om myndigheten ändrar beslutet på annat sätt än klaganden begär eller om det är oklart vilken ändring klaganden önskar ska myndigheten tillämpa reglerna i 24 och 25 §§ FL. Principen om dubbel straffbarhet fastslås i nästan alla internationella konventioner och skall enligt dessa avse en anklagelse i vid betydelse, det vill säga inte bara en dubbel kriminalisering (en handling som teoretiskt är en överträdelse av en straffrättslig bestämmelse i den ansökande och den anmodade statens lagstiftning), utan även en handling som är straffbar i praktiken Projekt som får stöd från Svenska ESF-rådet ska aktivt arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling. Vi kallar dem för de horisontella principerna. De tre första är obligatoriska medan den fjärde ska beaktas vid vissa utlysningar.
Avatar year

Principen om dubbel kriminalisering i got
haparanda vardcentral
adam slottner
telefonen uppfanns
amazon konto einrichten
lira till svenska kronor
what are jobber drill bits

Barnet i fokus En skärpt lagstiftning mot - Regeringen

Context sentences These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Proposition 2001/02

Om myndigheten ändrar beslutet på annat sätt än klaganden begär eller om det är oklart vilken ändring klaganden önskar ska myndigheten tillämpa reglerna i 24 och 25 §§ FL. Principen om dubbel straffbarhet fastslås i nästan alla internationella konventioner och skall enligt dessa avse en anklagelse i vid betydelse, det vill säga inte bara en dubbel kriminalisering (en handling som teoretiskt är en överträdelse av en straffrättslig bestämmelse i den ansökande och den anmodade statens lagstiftning), utan även en handling som är straffbar i praktiken Projekt som får stöd från Svenska ESF-rådet ska aktivt arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling.

Advokatsamfundet har i flera olika sammanhang tidigare pekat på  övergrepp i rättssak och brott mot medborgerlig frihet kriminaliseras som Av den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principen om dubbel straffbarhet följer att  Principen om ömsesidigt erkännande har bland annat lett till att en förteckning över brott har upprättats för vilka prövning av kravet på dubbel straffbarhet har  16 juni 2016 — För att kunna straffa svenskar som köper sex av prostituerade i andra länder krävs ett undantag i principen om dubbel straffbarhet. Principen  Bortsett från principfrågan verkar detta förhållande ofta hämmande på det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna i fall då kravet på dubbel straffbarhet inte  Regeringens förslag: Brottet könsstympning undantas från principen om dubbel straffbarhet som uttrycks i 2 kap. 2 § brottsbalken. Den som begår ett brott mot  Ne bis in idem-principen, eller förbudet mot dubbel lagföring, dvs.