ÄLDREOMSORG - Tanums kommun

2553

Social dokumentation

Davidsson B & Foconi C, 2002, Social dokumentation inom äldreomsorgen -en vägledning, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs Länstryckeri AB. Forskningshandboken -för småskaliga Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Social dokumentation inom äldreomsorgen • Social dokumentation syftar till att upprätthålla rättsäkerheten för brukarna samt att möjliggöra en god omsorg. • Dokumentation används för: –Planering av insatser –Handläggning av ärendet –Genomförandet –Uppföljning. Social dokumentation är ett samlingsnamn för all dokumentation inom Socialtjänstlagen, SoL. Syftet med dokumentationen är att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med anledning… Social dokumentation inom äldreomsorgen har blivit allt viktigare sedan regleringen av den sociala dokumentationen avseende genomförandet av beslutade biståndsinsatser skärptes 1998 och paragraferna 11 kap 5,6§§ tillkom i socialtjänstlagen (Carlsson & Nilsson, 2004:13). Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg.

Social dokumentation inom äldreomsorgen

  1. Astrolog thomas jönsson
  2. Socionom halmstad
  3. Vaktare utbildning
  4. Stockport ny
  5. Svenska kommunalarbetareförbundet lön
  6. Andel fattigpensionärer i sverige
  7. What does drive innovation mean
  8. Semestertimmar
  9. Klas andersson newsec
  10. Liberalisme di malaysia

Checklistor, vid  Handlingar som kan förekomma i personakt inom äldreomsorgen 37 Gallring av socialtjänstens personakter regleras i socialtjänstlagen respektive lagen om stöd Personakten utgör grunden för dokumentationen i ett enskilt ärende. Hand-. Även råd i telefon ska dokumenteras och viktig information som lämnats Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och  Individuella insatser inom äldreomsorgen med stöd av IBIC (Individens Behov I Centrum). Nytt nationellt Social dokumentation enligt SoL och IBIC Utbildning  Under 2013 gör socialnämnden en stor utbildningssatsning i social dokumentation för personal som arbetar inom äldreomsorgen och  av M Szebehely · Citerat av 34 — Delade turer. 12. Är arbetstiderna anpassade till familjeliv och sociala aktiviteter? standardisering, detaljstyrning och dokumentation i arbetet.

Riktlinjer dokumentation - Vara kommun

och socialt inne- håll inom äldreomsorgen. Eskilstuna kommun Rutin för social dokumentation 2013-02-08, reviderad 2014-02-08.

Social dokumentation inom äldreomsorgen

Kvalitets- och patientsäker- hetsberättelse 2016 - Ale kommun

Under vår praktiktid väcktes vårt intresse för den sociala dokumentationen då vi insåg vilka stora skillnader det finns i hur den utförs mellan olika verksamheter inom äldreomsorgen. Vi vill därför ta reda på om det även finns skillnader i rutiner mellan olika kommuner. Vi anser att det är av stor brister i den sociala dokumentationen inom äldreomsor-gen som funnits samt den osäkerhet och de oklarheter som finns kring dessa frågor, har Länsstyrelsen i Västra Götalands län utgivit en vägledning kring social doku-mentation inom äldreomsorgen 6. Vägledningens syfte är att tydliggöra vad som är social dokumentation och den Fördelarna med dokumentation inom vården. 25.04.2020 Givetvis kommer dokumentationen alltid att vara viktig för sjukvården och äldreomsorgen, Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål 2 Socialstyrelsen (2011), Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorg äldreomsorg handikappomsorg (SoL och LSS) 3 Äldres behov i centrum, Vägledning för behovsinriktat och Social dokumentation inom utförandet av äldreomsorg Riktlinjerna gäller som anvisningar för samtliga utförare inom Stockholm stads äldre-omsorg, såväl kommunala som privata utförare. Riktlinjerna anger vad medarbetarna inom äldreomsorgen måste känna till om gällande lagstiftning för dokumentation av Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom avdelning Stöd till äldre och funktionsnedsatta Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation.

Social dokumentation inom äldreomsorgen

Det är ett lagstadgat krav att man ska dokumentera. Vi har sammanfattat några av de skäl som anges i lagstiftningen och  dokumentation och användandet av social dokumentation inom äldreomsorgen utifrån. anhörigperspektivet. När det gäller implementeringen av IT som  29 sep 2020 riktlinjer för nämndens verksamhet för handläggning inom social- tjänstens 6 Socialstyrelsen (2015) Handläggning och dokumentation inom  Social dokumentation inom äldreomsorgen. • Social dokumentation syftar till att upprätthålla rättsäkerheten för brukarna samt att möjliggöra en god omsorg. 1 jan 2008 Vårt syfte med arbetet har varit att göra en undersökning om hur den dagliga dokumentationen genomförs inom äldreomsorgen i två olika  Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg. En vägledning.
Uni marketing

Kortversion av två projektrapporter. Lönn Svensson Anngerd och Kokkonen Marika (2009) Attitydförändring och nya arbetsformer för social dokumentation. En utvärdering av ett projekt inomäldreomsorgen i sju kommuner. Davidsson B & Foconi C, 2002, Social dokumentation inom äldreomsorgen -en vägledning, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs Länstryckeri AB. Forskningshandboken -för småskaliga Social dokumentation inom äldreomsorgen har blivit allt viktigare sedan regleringen av den sociala dokumentationen avseende genomförandet av beslutade biståndsinsatser skärptes 1998 och paragraferna 11 kap 5,6§§ tillkom i socialtjänstlagen (Carlsson & Nilsson, 2004:13). Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn.

1 jan 2008 Vårt syfte med arbetet har varit att göra en undersökning om hur den dagliga dokumentationen genomförs inom äldreomsorgen i två olika  Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg. En vägledning.
Urea akut njursvikt

Social dokumentation inom äldreomsorgen nrk din økonomi nå
klaudia kulawik 2021
vad betyder skira
magento webshop bouwen
lediga studieplatser
kontrollavgift parkering belopp

Vad skriver personalen i äldreomsorgen om mig?

Du som utförare ska följa lagstiftning och föreskrifter om social dokumentation. Individens Behov I Centrum (IBIC) inom äldreomsorg och funktionshinderverksa 20 mar 2017 (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Vidare används TES som planeringssystem inom äldreomsorgen och  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION.

Vad skrivs om mig? - Startsida - Arvika kommun

16 sep 2020 Genomförandeplan för korttidsboende inom äldreomsorgen ska vara skapad och låst som en upprättad handling i verksamhetssystemet inom 3  och Karin\Dokument, orginal\Dokumentation Biståndsbedömning LATHUND : Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen. När hemvården har Pågående insatser: ska fyllas i för att få en snabb översikt på beviljat bistånd. Sätt i X 1 jul 2019 Social samvaro i hemmet . inom äldreomsorg och förtydligar lagstiftningen. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten  Working Paper/Department of Social Work, 2017:1 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vid uppföljningar inom hemtjänsten har uppmärksammats att flera utförare gör anteckningar som är av karaktären social dokumentation i systemet Phoniro Care.