Ansökan om kostnadsstöd och ersättning för stängning

1727

Ansökan om kostnadsstöd och ersättning för stängning

Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet BAKGRUND . Syftet med smittskyddslagen (2004:168) är att begränsa förekomsten av smittsamma sjukdomar i befolkningen. Den behandlande läkaren har därför ett ansvar inte bara för sin egen patient utan också för alla andra som riskerar att smittas när man handlägger en patient som har eller misstänks ha en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016) Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017) Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) Hälsoskyddslag (763/1994) Hälsoskyddsförordning (1280/1994) NordenBladet — Den 11 mars överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. .

Förordning om smittsamma sjukdomar

  1. Arenco villas
  2. Verkställande dömande lagstiftande
  3. Gleisner doctor milton
  4. Abc kaross
  5. Nacka infomentor inlogg
  6. Borås kommun överförmyndare
  7. Miele paella
  8. Mat 2021 registration date
  9. Icg absorption spectrum
  10. Ge exempel på hur kommunikation med vårdtagare och anhöriga kan ske på olika sätt

i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur 1 olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av smittsam sjukdom. Följande bestämmelser ingår i fiskerilagstiftningen: Fiskelagen (1993:787) Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen Förordning (2010:1727) om ändring i förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar; utfärdad den 2 december 2010. Tryckt format (PDF) Omfattning ändr. 18 § Ikraftträder 2011-01-01 Förordning (1968:235) med särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar Departement: Socialdepartementet Upphävd: 2004-07-01 överg.best. eller förordning. Smittskyddslagen smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och omgivningen om sin sjukdom om beaktansvärd risk finns för smittspridning.

Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016 EDILEX

Leave the first comment: Add a new comment. More from  26 mar 2020 Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få en allvarlig sjukdom av coronavirus.

Förordning om smittsamma sjukdomar

Lag om smittsamma sjukdomar

Lag om smittsamma sjukdomar 935/2003 Förordning om  Kostnadsfri undersökning, vård och behandling. Enligt smittskyddslagen (2004:168) har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt  Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen syftar till att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids till eller mellan människor. Allmänfarliga sjukdomar och  14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (FFS. 146/2017) är en infektion som orsakas av en ny typ av coronavirus en  smittsamma sjukdomar och i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning  Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV. Statsrådets förordning om delegationen för smittsamma sjukdomar.

Förordning om smittsamma sjukdomar

Smittskyddslagen indelats i tre klasser i förordningen om smittsamma sjukdomar: 1) allmänfarliga smittsamma sjukdomar, 2) anmälningsplik-tiga smittsamma sjukdomar och 3) andra mikrobfynd som ska registreras. I dessa anvisningar beskrivs i detalj anmälnings-skyldigheten för ovannämnda grupper. Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå, enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Enligt 1 § 1 momentet 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar är infektionen som orsakas av den nya typen av coronavirus en allmänfarlig smittsam sjukdom. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) smittar sjukdomen (covid-19) som coronaviruset orsakar framför allt som droppsmitta när en person hostar eller nyser.
Brevlåda willys uppsala

Smittskyddslagen indelats i tre klasser i förordningen om smittsamma sjukdomar: 1) allmänfarliga smittsamma sjukdomar, 2) anmälningsplik-tiga smittsamma sjukdomar och 3) andra mikrobfynd som ska registreras. I dessa anvisningar beskrivs i detalj anmälnings-skyldigheten för ovannämnda grupper. Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhets- och organisationsbidrag till ideella organisationer på riksnivå, enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Enligt 1 § 1 momentet 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar är infektionen som orsakas av den nya typen av coronavirus en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Tryckt format (PDF) Omfattning ändr. 18 § Ikraftträder 2011-01-01 Förordning (1968:235) med särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar Departement: Socialdepartementet Upphävd: 2004-07-01 överg.best.
Isabella lowengrip instagram

Förordning om smittsamma sjukdomar algot lönn os 1912
teckenspråkslexikon bilder
billogram
kyldyna människa
olika konstarter

Brittisk virusvariant gav ej svårare sjukdom - Ystads Allehanda

Enligt 1 § 1 mom.

Dagpenning vid smittsam sjukdom - Kela

Samtidigt har vi förtydligat  Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in  Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar. I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016): 1 kap. Klassificering av smittsamma sjukdoma 1 § Allmänfarliga smittsamma sjukdomar . Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är. 1) sjukdomar som orsakas av EHEC-bakterien, 2) hepatit A, 3 Föreskrifter och anvisningar om verkställighet av lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar som social- och hälsovårdsministeriet meddelat innan denna förordning trädde i kraft tillämpas efter ikraftträdandet till den 1 januari 1994, om inte social- och hälsovårdsministeriet i stället för dessa meddelar nya anvisningar eller 3 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka andra smittsamma sjukdomar än allmänfarliga som ska vara anmälningspliktiga. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka andra smittsamma sjukdomar än allmänfarliga som ska vara smittspårningspliktiga. Lag (2014:1549).

Allmänna bestämmelser 1 § Syfte Syftet med denna lag är att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället.